امنیت یکی از نیاز های اساسی جامعه محسوب می شود که بدون آن هیچ یک از نیازهای فردی و اجتماعی به طور کامل قابلیت ارضا پیدا نمی کنند.در سالهای اخیرمسئله امنیت از جایگاه قابل توجهی در عرصه علوم اجتماعی برخوردار شده است.مسئله اصلی این تحقیق نیز سنجش رابطه بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان است که در چهار بعد مالی،جانی،فکری و جمعی بررسی می شود. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ای است که پس از تکمیل آنها به توصیف و تجزیه تحلیل یافته ها پرداخته و در این زمینه از نرم افزار spss و با آماره پیرسون انجام شد.نتایج حاصل از پردازش به شرح زیر است : فرضیه اصلی : " بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. " مقدار آماره پیرسون در این رابطه 0.169 و سطح معنی داری 0.002 می باشد که این فرضیه با 95 درصد اطمینان پذیرفته شد. فرضیه های فرعی: " بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان امنیت جانی رابطه وجود دارد. " این فرض نیز با سطح معنی داری0.000 و مقدار آماره پیرسون 0.280 در سطح 99 در صد اطمینان تایید شد. " بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان امنیت مالی رابطه وجود دارد. " که با سطح معنی داری0.000 و مقدار آماره 0.203- پیرسون در سطح 99 در صد اطمینان تایید شد. " بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان امنیت فکری رابطه وجود دارد. " با سطح معنی داری0.110 و مقدار آماره 0.088 پیرسون می باشد که نشان دهنده عدم رابطه بین این دو متغیر است. " بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان امنیت جمعی رابطه وجود دارد. " که با سطح معنی داری0.002 و مقدار آماره 0.169 پیرسون در سطح 95 در صد اطمینان تایید شد.
کد نوشتار : 149000