این پژوهش با عنوان بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در شهر اصفهان انجام شده است. مهم ترین هدف این تحقیق مطالعه و بررسی میزان مشارکت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن می باشد برای بررسی این موضوع از رویکردهای متفاوت کارکردی ساختی ،فمینیستی و نوسازی به خصوص نظریات پارسونز ، اینگلهارت ، هانتیگتون ، راجرز ، آلموند و وربا ، ایزنشتاد ، لرنر ، مایرون وینر ، هابرماس ، اندرسون ،‌برانگارات ، لبپست، هیگن و .... استفاده شده است. روش به کار گرقته شده در این تحقیق روش پیمایش و ابزار مورد استفاده نیز پرسشنامه می باشد. شیوه نمونه گیری سهمیه ای و جامعه آماری شامل کلیه زنان 59 – 18 ساله ساکن مناطق یازده گانه شهر اصفهان و حجم نمونه متناسب با آن برابر با 384 نفر می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که با 0/95اطمینان بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی زنان با میزان مشارکت اجتماعی شان رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد .ضریب همبستگی پیرسون بین آنها برابر با0/78می‌باشد . بین میزان استفاده از رسانه های گروهی زنان با میزان مشارکت اجتماعی شان رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد .ضریب همبستگی پیرسون بین آنها برابر با0/64 می‌باشد . بین میزان اعتماد اجتماعی زنان با میزان مشارکت اجتماعی شان رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد ضریب همبستگی پیرسون بین آنها برابر با0/68 می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که هرچه ساخت قدرت در خانواده به ساخت دموکراتیک نزدیکتر باشد میزان مشارکت اجتماعی زنان افزایش می یابد و هر چه ساخت قدرت در خانواده استبدادی تر باشد میزان مشارکت زنان کاهش خواهد یافت. نتایج حاصل از عوامل فرهنگی نیز نشان می دهد که بین میزان خاص گرایی ، سنت گرایی و تقدیر گرایی زنان با میزان مشارکت اجتماعی شان رابطه معکوس وجود دارد ، یعنی با افزایش این عوامل میزان مشارکت اجتماعی زنان کاهش می یابد و بالعکس . ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر های خاص گرایی و مشارکت برابر با 0/69- ، بین متغیر های سنت گرایی و مشارکت برابر با 0/68- ، بین متغیر های تقدیرگرایی و مشارکت برابر با 0/71- می‌باشد . در پایان باید اضافه کرد که میزان مشارکت اجتماعی زنان یعنی میزان حضورشان در فعالیت های جمعی نظیر انجمن های داوطلبانه ، کانون های اجتماعی،فرهنگی، سازمان ها و سایر نهاد ها و مجامع مشارکتی در سطح متوسطی قرار دارد.
کد نوشتار : 158512