رضایت شغلی به دو دلیل عمده دارای اهمیت می باشد: یکی بخاطر احساس مسئولیت مدیران در برابر کارکنان یعنی از نظر اخلاقی اهمیت دارد، و دیگری افزایش کارایی و بهره وری و کاهش غیبت کارکنان به دلیل افزایش رضایت شغلی دارای اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان شهرداری منطقه 11 تهران انجام گرفت. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه های رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و همچنین با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون، رابطه این دو متغیر بررسی شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 11 تهران که 400 نفر بوده و براساس جدول مورگان، تعداد 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا و فرسودگی شغلی مازلاخ و جکسون استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که: - بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. - بین عوامل ایجادکننده رضایت شغلی و افزایش کارایی رابطه وجود دارد. - بین عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی و کاهش راندمان کاری رابطه وجود دارد. - بین رضایت شغلی و ایجاد خلاقیت و نوآوری کاری رابطه وجود دارد. - بین فرسودگی شغلی و عدم رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
کد نوشتار : 148791