در این پایان‌نامه روشی جدید مبتنی بر ترکیب فیلتر کالمن و کنترل مد لغزشی جهت کنترل سیستم تعلیق مغناطیسی با در نظر گرفتن نامعینی‌های دینامیک سیستم و نویز سیستم اندازه‌گیری پیشنهاد شده است. ابتدا کنترل‌کننده مد لغزشی به سیستم تعلیق مغناطیسی اعمال شده و برای کاهش پدیده‌ی چترینگ از روش کنترل لایه مرزی کمک گرفته شده است. سپس نامعینی‌ها به صورت نویز گوسی با میانگین صفر مدل‌سازی شده و نشان داده می‌شود که کنترل مد لغزشی در حالتی که دینامیک و اندازه-گیری دارای نامعینی باشند، قادر به کنترل سیستم نیست. در نهایت برای رسیدن به کارآیی مطلوب کنترل، حالت توسعه یافته‌ی فیلتر کالمن جهت تخمین حالت سیستم به کار گرفته شده و کارآیی مطلوب کنترل‌کننده سیستم تعلیق مغناطیسی با ترکیب فیلتر کالمن و کنترل مد لغزشی با استفاده از شبیه‌سازی بررسی می‌شود.
کد نوشتار : 188750