PCBها گروه بزرگ از سیزده گروه ترکیبات آلی پایدار (POPs) می باشند. این ترکیب با توجه به ساختارشان می توانند برای مدت ها در محیط پایدار بمانند و بسته به نوع ساختار، راه ورود، سن و جنس افراد اثرات منفی را بر سلامت محیط و انسان داشته باشند. هدف از این مطالعه تجزیه روغن های آسکارل با استفاده از فرایند فوتولیز به کمک پرتو UV-C است. راکتور مورد استفاده در این تحقیق از نوع فوتوشیمیایی شامل UV/H2O2 با بشر 500 میلی لیتری همراه لامپ کم فشار جیوه ای 6 وات با طول موج 254 نانومتر بود که در آن آزمایش ها طراحی و اجرا شد. لامپ در داخل بشر به شکل غوطه ور قرار داشت و مجموعه به طور همزمان بر روی همزن مغناطیسی با دور rpm400 قرار گرفت. اتانل و ایزواکتان بطور مجزا با روغن آسکارل در نمونه به نسبت یک به یک، دو به یک و سه به یک مورد استفاده قرار گرفته شد. به منظور اثر بخشی میزان تجزیه، به نمونه ها پراکسید هیدروژن در غلظت های متفاوت اضافه شد. هر آزمایش به صورت سه بار تکرار گردید. زمان مواجهه 2، 4 و 6 ساعت بود. نمونه ها با استفاده از دستگاهGC/ECD آنالیز شدند و در پایان از نرم افزار SPSS 13.0 برای آنالیز داده ها استفاده شد. در آنالیز اولیه PCBهای شناسایی شده شاملPCB101، PCB153، PCB138، PCB180، PCB194 وPCB1260 بودند. میانگین درصد حذف برای هر نوع PCB درحضور سه لامپ و اتانل 88، 93، 93/5، 92/5، 91 و 93 و برای ایزواکتان به ترتیب 88، 88/5، 88/2، 90/3، 99/3و 81/5درصد بود. میانگین درصد حذف با نسبت سه به یک اتانل و آسکارل با استفاده از یک، دو و سه لامپ به ترتیب 5/84، 94 و 96 و برای ایزوکتان و آسکارل به ترتیب 82، 85 و 89/5 درصد بود. فوتولیز ترکیبات PCB در حضور اتانل و ایزواکتان همراه با پراکسید هیدروژن تجزیه و کاهش میزان PCB در روغن آسکارل را به دنبال داشت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در بکارگیری اتانل، ایزواکتان و پراکسید هیدروژن در تجزیه روغن آسکارل وجود دارد (P <0.05).
کد نوشتار : 146215