امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران صنایع، برنامه‌ریزی تولید است و در این حوزه، مدیران با اهداف متعددی روبرو می‌باشند که در بسیاری از مواقع با یکدیگر در تضادند. تکنیک‌های تحقیق در عملیات، با مدلسازی مسائل، در عین حالی که محدودیت‌های موجود را در نظر می‌گیرند، به بهینه‌سازی اهداف سازمانی می‌پردازند. اهداف همه‌ی این تکنیک‌ها، بالابردن بهره‌وری در سازمان است. بهره‌وری معیاری برای ارزیابی عملکرد نظام‌ها و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف نظام با توجه به مصرف منابع است و به عنوان مهمترین شاخص در ارزیابی عملکرد، دارای کاربرد وسیعی می‌باشد. مدل ریاضی معرفی شده برای برنامه‌ریزی تولید در این تحقیق، مدل برنامه‌ریزی کسری بوده که در شرکت مبل خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفته است. جهت قابل حل نمودن مدل ریاضی کسری از رویکرد فازی استفاده شده است و با توجه به این که برنامه‌ریزی آرمانی، بهترین روش برای حل مسائل برنامه‌ریزی کسری چند هدفی می‌باشد، از روش فازی پال استفاده شده است و در ادامه از روش فازی دیگری به‌نام روش دووتا استفاده شده و نتایج هر دو روش با یکدیگر مقایسه گردیده است.
کد نوشتار : 145951