گردشگری ورزشی به عنوان صنعت رایج در جهان با دو هدف تبلیغات به صورت کم هزینه و درآمدزایی و نهایتأ اشتغال زایی، یکی از منابع مهم هر جامعه ای در راستای نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی بوده که از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 65 نفر از مدیران و دست اندرکاران ورزشی و همچنین گردشگری استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند که با توجه به اهداف تحقیق نمونه های آماری برابر با جامعه آماری انتخاب گردید (N=n). به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه با مقیاس لیکرتی 5 ارزشی استفاده شد که روایی آن توسط 20 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و گردشگری مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0/73 بدست آمد. داده ها به روش مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی و تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار SPSS/16 تجزیه تحلیل شدند.نتایج آزمون یومن ویتنی نشان داد بین دیدگاه دو گروه مدیران و دست اندرکاران ورزشی و گردشگری از لحاظ عوامل سوق دهنده تنها در گویه «اغلب گردشگران جوان در رویدادهای ورزشی حضور می یابند» تفاوت معناداری در سطح 0/05 وجود داشته و در سایر گویه های این عوامل تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نشد. از لحاظ عوامل جلب کننده در بین دو گروه جامعه آماری تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت بین عوامل بازدارنده تنها در گویه «تعصبات مذهبی و نژادی مانع از حضور گردشگران ورزشی می شود» تفاوت معناداری در سطح 0/05 وجود داشته و در سایر گویه های این عوامل تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نشد. از طرفی نتایج تحلیل عاملی کلیه عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان نشان داد سه عامل پشتیبانی و خدمات رسانی، تفریحی و خانوادگی و عامل فرهنگی و اجتماعی حدود 52/19% واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. همچنین این استان به عنوان دومین قطب صنعتی کشور، می تواند با حمایت صنایع استان به ایجاد تجهیزات و اماکن ورزشی، برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی و نهایتأ جذب گردشگرران ورزشی اقدان نماید.بنابراین می توان نتیجه گرفت بین کلیه افراد شاغل در سازمان های مرتبط با امر گردشگری و ورزشی اتفاق نظر قاطعی نسبت به موضوعات مطرح شده وجود دارد که خود بیانگر لزوم توجه بیشتر به جلب نظرات و نگرش های کارشناسان، بکارگیری آن در کلیه مراحل تدوین و سازماندهی در امر برنامه ریزی و استفاده از صنایع موجود در استان جهت توسعه گردشگری ورزشی را بیش از پیش نمایان می سازد.
کد نوشتار : 159765