بررسی مبانی آراء شاذ قدمای امامیه در باب جرائم جنسی ، مطالعه ای است در حوزه فقه جزا و با رویکردی درون فقهی به آراء غیر مشهور امامیه. این پژوهش ناظر است به فرایند اجتهاد فقیهانی که در سه سده نخستین بعد از عصر ائمه(ع) می زیستند.نویسنده در دو جهت کوشیده است تا با تتبع و استقصاء نظریات نادر امامیه اولا به تحلیل مدارک و مستندات اقوال شاذ پرداخته و سپس و در نگاهی جامعتر ربط احتمالی و معنادار میان آراء نادر و عصر قدماء را بیابد و فرضیه یا فرضیات جامعی در این خصوص عرضه و ارائه کند و در نهایت به این سوال کلی رساله پاسخ گوید که با مطالعه و بررسی آراء نادر قدماء به چه رابطه معنادار و هندسی احتمالی می رسد؟روش تحقیق این رساله توصیفی و تحلیلی بوده و ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها منحصرا بصورت کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش بوده است. یافته های این اثر مختصرا به قرار زیرند:1- برخلاف پیش فرض اولیه نگارنده آراء نادر امامیه به نحو کلیت متاثر از فتاوی اجماعی و یا مشهور اهل سنت نیستند 2- مستند کثیری از آراء نادر قدماء ،روایاتی اند که از دید دیگران متصف به ضعف می باشند. 3- منشاء معظمی از فتاوی نادر ابن ادریس، بعد زمانی وی از عصر صدور روایات در نتیجه اختفاء قرائن از منظر او و در نهایت عدم تمسک ایشان به آن اخبار شده است.4- خاستگاه شکل گیری آراء نادر قدمای امامیه لزوما نتیجه توجه صاحبان آن به دلایل و مستندات ظنی و اعتباری نیست.5- قریب به نیمی از فتاوی نادر منتسب به شیخ طوسی می باشد
کد نوشتار : 144057