تحقیقات گذشته به روشنی نشان داده است که سیستم حروف تعریف انگلیسی زبان آموزان غیر بومی را شدیداَ به چالش می کشد. می توان در مطالعاتی که به پیچیدگی و ظرافت سیستم و یا مطالعاتی که به بررسی اشتباهات زبان آموزان در استفاده از حروف تعریف می پردازند شواهدی حاکی از این امر یافت . بر اساس نتایج بر گرفته از تدریس گرامر، برخی محققان پیشنهاد می کنند که تدریس صریح تنها زمانی تاثیر گذار است که ساختارها آسان هستند. در این مصداق ، سیستم حروف تعریف، با وجود پیچیدگی درونی آن، با روش متمرکز برفرم قابل تدریس نمی باشد. مطالعاتی هستند که مزیت روش مبتنی بر مکالمه را ،که بیشتر از آنی که بر روی فرم متمرکز باشند بر معنا تکیه می- کنند، را ثابت می کنند . بنابر این ، هدف تحقیق کنونی بررسی قابلیت تدریس سیستم حروف تعریف انگلیسی و سود مندی دو نوع تدریس، شیوه صریح در تقابل با شیوه ضمنی، و تاثیرات طولانی مدت هر یک بود. با در نظر کرفتن تا کید سال های اخیر بر روی آموزش بر مبنای کار- وظیفه به عنوان شیوه ای بسیار توصیه شده، تحقیق کنونی تاثیر گذاری کاربرد کار- وظیفه را در هر یک از دو شیوه بررسی کرد. این آزمایش با استفاده از 5 گروه از فراگیران زبان انگلیسی ایرانی ، که زبان مادری آنان فارسی است انجام شد. یکی از گروه ها به عنوان گروه شاهد و چهارگروه دیگر گروه های آزمایشی بودند. اولین گروه شیوه صریح آموزش گرامر را داشت و گروه دوم نیز علاوه بر این از کاربرد کار – وظیفه نیز سود برد. گروه سوم روش آموزشی ضمنی ( با گسترش کلیدهای بصری) را داشت و برای گروه چهارم از همین شیوه به همراه کاربرد کار- وظیفه استفا ده شد. این مطالعه طرح پیش تست - تدریس – تست پسین و تست موخر داشت و زبان آموزان با سه گونه تست ، 1) قضاوت مقبولیت فرم ، 2) تست جای خالی ، 3 ) تست نوشتن داستان ، محک زده شدند. یافته ها نشان دادند که هر یک از چهار روش تاثیرات متفاوتی بر روی عملکرد زبان آموزان بر روی پسین تست ها و تست های موخر داشته اند اما در حالیکه اکثر اوقات روش آموزش ضمنی همراه با گسترش کلید های بصری تاثیر شگرفی نداشته است، شیوه صریح آموزش فرم به طور قابل توجه ، مخصوصا در تست پسین سود مند بوده است. کاربرد کار- وظیفه هم در تست پسین و هم در تست موخر بسیار سود مند بوده، به طور کلی شیوه صریح آموزش گرامر و کاربرد کار- وظیفه برای یاد گیری و یاد آوری فرم های هدف بهترین ها شناخته شدند.
کد نوشتار : 159207