عملكرد بانكها به عنوان يكي از عناصر مهم تأثيرگذار در صحنه ‌اقتصادي كشورها و جهان هميشه مورد توجه صاحبنظران، دست اندركاران و صاحبان صنايع كوچك و بزرگ بوده ‌است. از طرفي تحولات رو به رشد جهاني و منطقه‌اي نقش بانكداري سنتي را كاهش داده، در كنار ساير پيشرفت‌ها و زمينه فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات ، بانك‌ها نيز چاره‌انديشي نموده، در پاره‌اي از موارد پيشتاز عرصه بهره‌گيري از علوم و فنون مدرن گرديده‌اند. چگونگي ايجاد و پديد آمدن مفاهيم جديد با عنوان پول الکترونيک و انتقال پول الکترونيک منابع اساسي شکل‌گيري بانکداري الکترونيک است. در واقع بانکداري الکترونيک اوج استفاده ‌از فناوري انفورماتيک و ارتباطات اطلاعات در جهت كاهش دو قيد زمان و مکان از خدمات بانکي است. بانكداري الكترونيكي يكي از مهمترين كاربردهاي فناوري اطلاعات در همه زمينه هاي زندگي امروز است. به عبارت ديگر بانكداري الكترونيك يكي از مهمترين زيرساخت‌هاي هر دولت و تجارتي است. دراين تحقيق سعي گرديده است كه ضمن آشنائي با انواع ريسك‌ها و خطراتي كه ممكن است نظام بانكداري الكترونيك را تهديد كند اثرات فناوري اطلاعات بر مديريت ريسک و رفع اين مسائل را بررسي كنيم.
کد نوشتار : 157851