توسعه وامنیت دو الزام زندگی بشر امروزی هستند، که در کنار یکدیگر آسایش را برای ساکنان یک منطقه فراهم می سازند. در این میان مناطق مرزی کشور ما نیز از این دو امر مهم مستثنی نیستند. از آنجا که بخش عمده ای از توسعه ی یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه می باشد؛ بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی با تاسیس شرکت های تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این مهم داشته است. در نواحی مرزی تعاونی های مرزنشینان به عنوان سفیران ساکنان خطوط مرزی می توانند نقش عمده ای در امنیت وتوسعه ی پایدار سرزمینی ایفا کنند. در استان خراسان جنوبی نیز که دارای بیش از 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است، 12 مورد از این تعاونی ها ایجاد شده اند. در این پژوهش به صورت موردی تعاونی مرزنشینان درمیان واقع در شهرستان درمیان از این استان انتخاب شده که در دو دهستان گزیک و طبس مسینا این شهرستان فعالیت دارد. ضمن ارائه پرسشنامه به مدیران برخی از تعاونی های استان اعضای این تعاونی نیز به صورت میدانی و با کمک روشهای کمی و کیفی مورد تحلیل قرار گرفته اند. در فصل نتیجه گیری با کمک فرضیات تحقیق و اثبات آنها محقق از روش برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل SWOT سود جسته و به بیان سناریوهای مختلف برای این تعاونی ها در منطقه پرداخته است و سپس از میان سناریو های مختلف برخی از استراتژی ها، اهداف و راهبردها انتخاب شده به عنوان سناریو برتر ارائه شده اند. ضمن آسیب شناسی این تعاونی ها، با کمک استراتژی های حاصل از تحلیل ماتریس SWOT پیشنهادات عمده برای منطقه مشخص شده است، که امید است با توجه به کاربردی بودن نوع تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
کد نوشتار : 139849