یکی از عواملی که بر رضامندی زناشویی زوجین تأثیر عمده ای دارد و می تواند آن را پیش بینی نماید، ویژگی‌ های شخصیتی هر یک از زوجین می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آندروژنی، تکانشوری و سبک برونگرایی در پیش بینی رضامندی زناشویی زوجین درگیر و عدم درگیر طلاق انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعین(زوجین درگیر طلاق) به دادگاه خانواده شهر اردبیل بود. نمونه این پژوهش 50 زوج در حال طلاق بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین 50 زوج عدم درگیر طلاق جهت مقایسه با آن نمونه همتا شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضامندی زناشویی، پرسشنامه نقش جنسیتی، پرسشنامه تکانشوری و پرسشنامه درونگرایی- برونگرایی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس دو عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین آندروژنی، تکانشوری و سبک برونگرایی با رضامندی زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد. به طوری که در گروه زوجین درگیر طلاق آندروژنی رابطه مثبت معنی دار و تکانشوری رابطه منفی معنی داری با رضامندی زناشویی داشتند، اما بین سبک برونگرایی و رضامندی زناشویی رابطه معنی داری بدست نیامد. همچنین در گروه زوجین عدم درگیر طلاق تکانشوری و سبک برونگرایی رابطه منفی معنی داری با رضامندی زناشویی داشتند، اما بین آندروژنی و رضامندی زناشویی رابطه معنی داری بدست نیامد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که حدود 34 درصد واریانس مربوط به رضامندی زناشویی توسط متغیرهای آندروژنی و تکانشوری تبیین می شود. نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد که بین دو گروه زوجین درگیر و عدم درگیر طلاق از نظر متغیرهای آندروژنی، تکانشوری و رضامندی زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به نقش آندروژنی، تکانشوری و سبک برونگرایی در پیش بینی رضامندی زناشویی می توان گفت که این متغیرها نقش مهمی در افزایش رضامندی زناشویی و پیشگیری از طلاق دارند و با طراحی مشاوره های قبل از ازدواج مناسب می توان به این هدف رسید.
کد نوشتار : 148235