اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روز به روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته " حقوق ورزشی" در کنار سایر علوم راه یافته به ورزش ، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنند و از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند.امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است و کمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد ؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است.حقوق ورزشی مسائل و موضوعات متنوع و مختلفی را در بر می گیرد. یکی از مهمترین مباحثی که می تواند در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد ؛ مقوله " قرارداد ورزشی" است ، زیرا به جرات می توان گفت ، اساسی ترین رکن ورزش حرفه ای ، قرارداد ورزشی می باشد ، چرا که تا وقتی قرارداد منعقد نشود و رابطه ای میان فعالان ورزشی برقرار نگردد ، هیچ مسابقه ای انجام نمی شود و بسیاری از مسائل مطرح در حقوق ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند. به عنوان مثال : حقوق و تکالیف مربیان ، بازیکنان ، باشگاهها ، فروشندگان لوازم ورزشی ، خبرنگاران ، نمایندگان ورزشی ، پزشکان باشگاه ، اسپانسرها و ... براساس قرارداد تعریف می شود و تا زمانی که قرارداد منعقد نشود ، هیچ کدام از این موضوعات قابل تصور نیست.از میان قراردادهای ورزشی ، قرارداد باشگاهها و بازیکنان حرفه ای ، مهم ترین و اصلی ترین قرارداد ورزشی محسوب می شود. زیرا ورزشکاران و بازیکنان از تمامی تلاشهایی که در جهت تامین مقدمات و لوازم انجام مسابقه صورت می گیرد استفاده کرده و فعالیتی ورزشی را در قالب مسابقه انجام می دهند. در حقیقت آخرین نقش را در ورزش حرفه ای ، بازیکنان ایفا می کنند و اگر بازیکنان نباشند ، تهیه مقدمات و لوازم برای انجام مسابقه کاری عبث و بیهوده خواهد بود. در این پژوهش بر آنیم این مهم ترین مصداق قرارداد ورزشی ، یعنی قرارداد باشگاههای ورزشی با بازیکنان حرفه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و جنبه های مختلف آن از جمله ارکان قرارداد ، موضوع آن ، ماهیت حقوقی ، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد ، شرایط فسخ و ... را بررسی نماییم. با توجه به اینکه در این تحقیق ، رجوع به قوانین و مقررات ورزشی امری اجتناب ناپذیر است ، سعی خواهد شد در مقام استناد به مقررات و قوانین ورزشی و همچنین رویه سازمانهای مربوطه و عرف ورزشی ، بیشتر رشته ورزشی فوتبال مدنظر قرار گیرد؛ زیرا اولا ، ورزش فوتبال در ایران دارای مقبولیت و قدمت بیشتری است که این امر باعث می شود موضوع پژوهش نزد مخاطبان محسوس تر باشد ؛ ثانیا ، قوانین و مقررات در ورزش فوتبال از انسجام بیشتری برخوردار بوده و نقل و انتقال بازیکنان و انعقاد قراردادهای آنها و همچنین مسابقات آنها با نظم بهتری انجام می شود.
کد نوشتار : 139003