دیربازی است که از خاک های مسلح در مهندسی ژئوتکنیک استفاده می شود. هدف از مسلح کردن خاک ها افزایش مقاومت و بهبود خصوصیات فیزیکی آن ها می باشد. انواع مختلفی از ژئوسنتتیک ها بعنوان مسلح کننده استفاده می شوند. در این تحقیق مفهوم جدیدی از خاک مسلح شده با المان های سه بعدی ارائه شده است. یک دسته آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس (150 × 300 × 300 میلیمتر ) با هدف ارزیابی خصوصیات مقاومتی نمونه های بازسازی شده از ماسه با مقادیر مختلف لای انجام شد. مقادیر مختلفی از لای ( از 0% تا 70% درصد وزنی ) با ماسه ی تمیز مخلوط شد تا رفتار ماسه با مقادیر مختلف لای در دو حالت مسلح شده و مسلح نشده مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تست ها حکایت از کاهش مقاومت برشی در اثر افزایش میزان لای تا 35% داشت. از آن پس، با افزایش بیشتر در مقدار لای، مقاومت برشی افزایش نشان داد. البته مقاومت برشی ماسه ی لای دار و لای ماسه دار همواره از مقاومت برشی ماسه ی تمیز کمتر است. افزایش مقاومت برشی ماسه ی تمیز و ماسه با مقادیر مختلف لای در اثر تسلیح سه بعدی از دیگر نتایج این پژوهش بود. البته این افزایش مقاومت در تنش سربار کمتر ، بیشتر بود. نرخ افزایش مقاومت در اثر تسلیح سه بعدی به گونه ای بود که در ماسه تمیز ، تسلیح بیشترین اثر و در ماسه با 35 % لای کمترین اثر را داشت. توضیحات و تحلیل بیشتر نتایج در ادامه خواهد آمد.
کد نوشتار : 141032