آسمان خراش ها و ساختمان هاي بلند مرتبه را قطعا مي توان سمبل معماري و شهر سازي جديد دانست.بدون آسمان خراش ها و ساختمان هاي بلند مرتبه و بدون ابداعات تكنولوژيكي كه آنها را ممكن مي ساخت ، اغلب مفاهيم نويني كه در دهه هاي اول اين قرن بوجود آمد، بي معني خواهد بود.كشور ما نيز از ظهور اين پديده جديد بي بهره نماند و شرايط جامعه ،وجود محدوديت سطوح قابل ساخت وساز ،بالا رفتن قيمت زمين،افزايش تقاضا براي نقاط خاصي از شهر و نيز نوآوريهاي فني منجر به رشد سريع اين پديده درشهرها شد.احداث اين ساختمان ها اگر مطابق با اصول علمي در زمينه هاي شهرسازي و معماري انجام نگيرد،آثار سوء بسيار و جبران ناپذيري بر جاي خواهد گذاشت.لذا ضرورت طراحي و احداث آسمان خراش ها و ساختمان هاي بلند مرتبه با كيفيت مطلوب و منطبق با شرايط زمينه و بوم منطقه مورد نظر ،تحقيقات بسيار در جنبه هاي مختلف اين پديده را الزامي مي سازد.طراحي معماري ساختمان هاي بلند مرتبه مسكوني از جمله موارد حائز اهميت مي باشد كه خود متاثر از عوامل بسياري است،لذا بايد از ديدگاهاي مختلف مد نظر قرار بگيرد.توجه به بافت و زمينه طراحي،ريشه هاي فرهنگي و رفتاري ساكنين از ديدگاه هاي بسيار مهم و قابل توجه در طراحي معماري اين ساختمان هاست.در كشور ما طراحي اين پديده بيشتر از ديدگاه ضوابط و مقرارت بلند مرتبه سازي بطور عام در مباحثي نظير سازه ،اطفاء حريق و....مطرح گرديده است.اما متاسفانه شناخت صحيحي از پديده بلند مرتبه سازي در زمينه ريشهاي فرهنگي و رفتاري ساكنين وجود ندارد. اهداف اوليه از انتخاب رساله،توجه به ريشه هاي فرهنگي و بومي منطقه اي در طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه مسكوني و دستيابي و تدوين اصول و رهنمودهايي براي طراحي بومي اين ساختمان هاست.لذا در فصل اول ابتدا به شناخت و منشاء شكل گيري پديده بلند مرتبه سازي مي پردازيم و سپس به بررسي تاثير اين پديده در مقياس3 شهري،همسايگي و مسكن پرداخته و سعي در تعريف و شناخت اين مفاهيم در ساختمان هاي بلند مرتبه مسكوني داريم. در ادامه نيز با تعريف مفهوم بوم و بومي گرائي سعي مي شود تا مدل جديدي از بومي گرائي در طراحي را در قرن 21 را ارائه دهيم تا مطابق با اين تعريف به تحليل و شناخت ريشه هاي بومي و فرهنگي ساكنين در مقياس هاي مختلف طراحي بپردازيم.پس از شناسايي اين ريشه ها و الگوهاي بومي سعي در طراحي ساختمان بلندمرتبه مسكوني منطبق با اين الگوهاي بومي داريم.
کد نوشتار : 150616