یکی از موضوعات اساسی که بانک ها در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی (IB) خود با آن مواجه هستند، موضوع پذیرش این خدمات توسط مشتریان است. این پژوهش به طور همزمان دو مفهوم ابعاد ریسک ادراک شده و آگاهی از IB را مورد توجه قرار داده است و در مدل مفهومی پژوهش خود، اثر آگاهی از IB بر هر کدام از ابعاد ریسک ادراک شده و همچنین تاثیر این ابعاد را بر نیت برای پذیرش IB توسط مشتریان مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان دادند که آگاهی از IB به عنوان کاهش دهنده تمامی ابعاد ریسک ادراک شده (شامل ریسک های زمانی، مالی، کارایی، اجتماعی، امنیتی و حریم خصوصی) عمل می کند. همچنین مشخص گردید که جز ریسک اجتماعی، بقیه ابعاد ریسک ادراک شده، تاثیر منفی با معنا و مهمی در نیت برای پذیرش IB دارند. در نهایت نیز با اثبات تاثیر مستقیم و مثبت آگاهی از IB بر نیت برای پذیرش، این نتیجه گیری انجام شده است که آگاهی از IB نقش تعدیل کننده ای در تاثیرمنفی ابعاد ریسک ادراک شده در نیت برای پذیرش IB ایفا می کند. با توجه به این نتایج، راهکار های مدیریتی هم با محوریت مفهوم آگاهی از IB، در جهت کاهش ابعاد ریسک ادراک شده مشتریان ارائه شده است.
کد نوشتار : 136863