هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات فارغ التحصیلان سالهای 1385 – 1381 دوره دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز درباره اهمیت و فایده برنامه درسی اجرا شده می باشد . جامعه آماری تحقیق کلیه فارغ التحصیلان سالهای 1385-1381 بودند که همگی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه تهیه شده برایشان ارسال گردید . اطلاعات گردآوری شده از این پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه ، آزمون تی برای گروههای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین نظرات فارغ التحصیلان سالهای 1385-1381 پیرامون اهمیت و فایده برنامه درسی اجرا شده که با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، تفاوت معنی داری وجود ندارد . بررسیهای آماری انجام گرفته با استفاده از آزمون تی برای گروههای مستقل بین نظرات فارغ التحصیلان زن و مرد درباره اهمیت 16مقوله نشان داد که بین این دو گروه در مقوله های دانش و مهارت زیست محیطی و زیست شناختی و دانش و مهارت مامایی تفاوت معنی داری وجود دارد . اما در مقوله های دیگر تفاوت معنی داری مشاهده نشده است . همچنین بین نظرات فارغ التحصیلان زن و مرد درباره فایده مقوله ها نیز در مقوله های دانش و مهارت زیست محیطی و زیست شناختی ، دانش و مهارت علوم آناتومی ، دانش و مهارت جیره نویسی و تجویز خوراک دام ، طیور و آبزیان ، دانش و مهارت جراحی ، بیهوشی و رادیولوژی ، دانش و مهارت در تشخیص بیماریهای داخلی ، دانش و مهارت معاینه و د انش و مهارت تعاونی تفاوت معنی داری وجود دارد . اما درمقوله های دیگر تفاوتی مشاهده نشده است . نظرات فارغ التحصیلان شاغل و غیرشاغل یک بار از جهت اهمیت و بار دیگر از جهت فایده دروس گذرانده شده با استفاده از آزمون آماری تی برای گروههای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که درباره اهمیت دروس در مقوله دانش و مهارت در فرآورده های خام دامی و درباره فایده دروس در مقوله دانش و مهارت جامعه شناختی بین این دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد . اما در مقوله های دیگر درباره اهمیت و فایده دروس اجرا شده بین فارغ التحصیلان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنی داری مشاهده نشده است . تجزیه و تحلیل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین اهمیت وفایده دروس رابطه ی مستقیم و با شدت نسبتاً بالا وجود دارد .
کد نوشتار : 137772