هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان هم سویی سرفصل دروس رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد با نیازهای آموزشی متصدیان برنامه ریزی درسی شاغل در وزارت آموزش و پرورش است و در واقع برنامه درسی مصوب رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه متصدیان برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش بررسی و راهکارهایی برای بهبود برنامه ارائه شد. تعدادی از متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش از طریق سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل تعدادی سوال بسته پاسخ و بازپاسخ استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با 0/93 محاسبه شد. همچنین در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که: 1- اکثر متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش اهداف کلی برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد را در راستای نیازهای آموزشی خود می بینند. 2- تعداد زیادی از متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش اهداف محتوای برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد را در راستای نیازهای آموزشی خود می بینند. 3- متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش برنامه درسی مصوب رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد را مناسب دیده و پیشنهاد داده اند برخی از دروس با تأکید بیشتر بر روش کارگاهی و عملی اجرا گردند. 4- در رابطه با حذف و یا اضافه شدن برخی دروس و موضوعات نیز پیشنهاداتی ارائه گردید.
کد نوشتار : 135750