به منظور شناخت و آشنایی با گیاهان کشورمان و با عنایت به تنوع گونه ای و فلورستیکی و عدم مطالعه منطقه به دلیل شرایط خاص،منطقه طرغه برای بررسی فلورستیکی انتخاب گردید. منطقه طرغه در استان آذربایجان غربی و در شمال غربی شهرستان بوکان قرار دارد، از لحاظ جغرافياي گياهي اين منطقه در زيرحوزه كردستان زاگرسي، حوزه ايران-آناتولي(ارمنستان-ايراني)،زيرناحيه غربي ايران-توراني،ناحيه ايران-توراني قرار دارد. منطقه مورد مطالعه در حوزه آبخيزرودخانه سردراباد قرار دارد و منطقه اي كوهستاني با وسعتي در حدود 1000 هكتار در موقعيت جغرافيايي'30˚36 و˚35 عرض شمالي و˚46 و'55˚45طول شرقي واقع شده است دامنه ارتفاعي منطقه از2225 متردرقله كوه طرغه تا 1600 متراز سطح دريا درحوالي روستاي دارگردله متغير مي باشد. ميانگين دماي گرمترين ماه سال ˚15/28 وميانگين دماي سردترين ماه سال˚5/2 است وميزان بارندگي سالانه 1/236 ميلي متر ميباشد. منطقه مورد مطالعه داراي شرايط توپوگرافي خاصي بوده و به دليل وضعيت سياسي سابق ناحيه، منطقه بكر بوده و گونه هاي منطقه شناسايي نشده و احتمال شناسايي گونه هاي جديد در منطقه وجود داشت و نيز داراي خردزيستگاههاي(microhabitat) فراواني ميباشد. نتايج حاصل از مطالعات تركيب رستني ها ، وجود 164 گونه گياهي متعلق به 129 جنس و 40 تيره رانشان ميدهد، شايان ذكر است كه با توجه به غير قابل دسترس بودن بعضي از نقاط منطقه احتمالا گونه هاي بيشتري نيز وجود دارد. در ميان تيره هاي موجود ، تيره Asteraceae با 25 گونه بزرگترين تيره منطقه بوده و جنس Astragalus با 8 گونه فراوان ترين جنس گياهي منطقه است . از جمله گونه هاي غالب ارتفاعات اين منطقه مي توان به Astragalus spp.، Anthemis haussknechtii ، Cerasus microcarpa ، Crataegus meyeri ، Hypericum scabrum ، Prangos ferulacea ، Thymus kotschyanus و ... اشاره کرد. نکته ای که در مورد فلور منطقه طرغه حائز اهمیت است این است که اکثر تیره های گیاهی منطقه منوتیپیک ( تک گونه ای) و یا الیگوتیپیک ( کم گونه ای ) هستند به طوریکه از میان 40تیره گیاهی تشخیص داده شده در منطقه 16 تیره منوتیپیک هستند . طیف اشکال زیستی گیاهی غالب منطقه همی کریپتوفیت با 58.53درصد می باشد و سایر اشکال آن به ترتیب فراوانی به شرح زیر می باشد: