این پژوهش دیدگاه متخصصان ادبیات کودک را در خصوص ویژگی‌های ظاهری و محتوایی کتابخانه‌های مهدکودک بررسی کرده است. برای این منظور، 100 نفر از متخصصان ادبیات کودک شاغل در سه نهاد شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی استان تهران به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه در 6 مولفه فضا، وسایل و تجهیزات، منابع، خدمات، سازماندهی و مدیریت تنظیم شده بود. نتایج شاخص‌های آماری، حاکی از موافقت متخصصان با اکثر ویژگی‌های مطرح شده و رد 4 عدد از آن‌ها بود. برای بررسی وضعیت کتابخانه‌ها 30 عدد از 450 مهدکودک به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و با توجه به طبقه اقتصادی – اجتماعی مناطقشان به دو گروه بالا و متوسط تقسیم شدند. نتایج آزمون t گروه‌های مستقل نشان داد که بین کتابخانه‌های مناطق بالا و متوسط از نظر میانگین فضا، منابع، خدمات و مدیریت تفاوت معناداری وجود ندارد ولی از نظر پارامترهای وسایل و تجهیزات و سازماندهی منابع تفاوت معنادار است و این تفاوت به نفع کتابخانه‌های مناطق بالاست. همچنین نتایج مقایسه کتابخانه‌های مهدکودک مورد بررسی با ویژگی‌های پیشنهادی نشان داد که کتابخانه‌های مورد بررسی در حالت کلی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند