با توجه به اهمیت و روند رو به رشد بازار کشورهای آفریقایی و در نتیجه ایجاد فرصت های جدید برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مطالعه حاضر در نظر دارد تا با بررسی اولویت ورود به بازارهای این قبیل کشورها، مبنای مناسبی را برای تصمیم گیری و برنامه ریزی صادرکنندگان و سیاست گذاران کشورمان فراهم آورد. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا بعنوان یک گام اساسی برای این هدف، به بررسی شاخص های اصلی تاثیرگذار بر صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران برای ورود به بازار کشورهای آفریقایی پرداخته شود. بدین منظور در مرحله اول با بررسی ادبیات موضوع، مبانی نظری، و مصاحبه های کارشناسی نیمه ساختاریافته 7 شاخص عمده که شامل اندازه بازار، رشد بازار، دسترسی به بازار، شدت رقابت، ریسک اقتصادی، شاخص های اجتماعی، و سطح روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران بودند، مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس به منظور بررسی این شاخص ها، جامعه آماری که شامل صادرکنندگان خبره خدمات و کالاهای غیرنفتی به بازار کشورهای آفریقایی بودند تعیین گردیدند. در نهایت با روش AHP-DEA و با در نظر گرفتن شاخص های به دست آمده کشور های منتخب که شامل 26 کشور بودند اولویت بندی گردیدند.
کد نوشتار : 136540