رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این گونه رفتارها اثربخشی سازمان ارتقاء می یابد. جو سازمانی بعنوان ادراکات فرد از سازمانی است که در آن کار می کند و احساسی که فرد نسبت به سازمانش دارد و مشخص کننده فضایی است که به سازمان حکمرانی می شود و عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی(OCB) و جو سازمانی است بر این اساس کلیه کارکنان و مدیران حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. از نظر هدف، تحقیق از نوع بنیادی است و یک تحقیق توصیفی همبستگی از نوع تحلیل ماتریس همبســتگی یا کواریانس است. برای جمع آوری داده ها از پایگاه های اطلاعاتی نظیر اینترنت ، کتابخانه ها، مرکز ثبت اسناد علمی (irandoc) و هم به روش میدانی با استفاده از ابزار پرســـشنامه مبتنی بر 10 متغیر در مقیـــاس پنج نمره ای لیکرت استفاده شده است، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است و اطلاعـــات و داده هـــای جمع آوری شـــده با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل، از طریق معادلات ساختاری (اس.ای.ام) تحلیل شده اند. نتایج حاصل نشان داده است که رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد و مدل مورد استفاده می تواند رفتار شهروندی را در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اندازه گیری کند، مدل انتخاب شده برای جو سازمانی نیز می تواند جو سازمانی را در وزارت مورد نظر اندازه گیری کند.
کد نوشتار : 139449