پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان رضایت دانشجویان رشته‌های فنی ‌و مهندسی دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان شامل دانشگاه جندی شاپور دزفول، دانشگاه صنعت نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت آبادان، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز از کتابخانه و اینترنت دانشکده‌‌های محل تحصیل آنان انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی، پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی خوزستان می‌باشند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشگاه‌های مورد پژوهش، از خدمات ارائه شده، مجموعه چاپی، مجموعه الکترونیکی و ساختمان و تجهیزات کتابخانه، به میزان متوسطی رضایت دارند و این در حالی است که از خدمات الکترونیکی، اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی، تنها به میزان کمی رضایت دارند. در هر چهار دانشگاه، میزان رضایت دانشجویان از کتابداران، در حد مطلوبی بوده است، در حالی که دانشجویان، از کتابداران کتابخانه بیشتر از کارمندان سایت، احساس رضایت کرده‌اند. در اکثر بخشها و خدمات کتابخانه، دانشجویان دانشگاه‌های صنعت نفت آبادان و اهواز، میزان رضایت بالاتری را نسبت به دانشجویان سایر دانشگاه‌ها داشته‌اند. دانشجویان به طور کلی، در هر چهار دانشگاه از کتابخانه و سایت اینترنت دانشکده خود، به میزان متوسطی راضی بوده‌اند. بیشترین میزان رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان، به ترتیب توسط کتاب چاپی و اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی صورت گرفته، در حالی‌که مجله چاپی، مجموعه الکترونیکی و پایان نامه، تا حد کمی، نیازهای اطلاعاتی دانشجویان را مرتفع ساخته است. مهم‌ترین موانع و مشکلات از دیدگاه دانشجویان، پایین بودن سطح خدمات اینترنتی، کمبود تعداد پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی و مجموعه الکترونیکی، پایین بودن سطح ارائه خدمات جنبی و مناسب نبودن وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ای عنوان شده است. بین میزان رضایت دانشجویان از کتابخانه و سایت اینترنت از نظر جنسیت، رشته تحصیلی و طول مدت حضور در دانشگاه تفاوت معناداری مشاهده نشده است، در حالی که بین میزان رضایت از کتابخانه و سایت اینترنت از نظر نوع دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد. به عنوان یک نتیجه‌گیری می‌توان گفت که کتابخانه‌ها و سایت‌های اینترنت دانشگاه‌‌های فنی و مهندسی دولتی خوزستان، در وضعیت زیاد مطلوبی به ویژه از لحاظ خدمات اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی قرار ندارند.
کد نوشتار : 137551