هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تأثیر روش کاوشگری هدایت شده و حل مسئله بر یادگیری سه متغیر دانش، نگرش و مهارت دانش آموزان در آزمایشگاه شیمی سال سوم دبیرستان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم دبیرستان در بخش مرکزی منطقه هشت تهران در سال تحصیلی 88-1387 به تعداد 137 نفر می باشد. در این پژوهش از نمونه در دسترس استفاده شده و دو کلاس سوم رشته ریاضی بطور تصادفی برای روش کاوشگری هدایت شده و حل مسئله انتخاب گردید. تعداد دانش آموزان این دو گروه به ترتیب برابر 29 و 28 نفر بوده و این پژوهش به روش شبه تجربی اجرا گردیده است. برای گرد آوری داده ها از آزمونهای یادگیری، نگرش سنج و مهارت سنج استفاده گردید که توسط محقق ساخته شد و بصورت پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. روایی آن توسط پنج نفر از اساتید علوم تربیتی و ده نفر اساتید و معلمان شیمی مورد تایید گرفت. برای پایایی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای دانش، نگرش و مهارت به ترتیب برابر 0/72، 0/77 و 0/84 بدست آمده است. برای تحلیل داده های آزمون از آمار توصیفی و همچنین برای مقایسه میانگین گروهها از آزمون t استفاده گردید. پس آزمون نشان می دهد تفاوت نگرش در دو گروه معنی دار است اما دانش و مهارت آنها دارای تفاوت معنی داری نیست.