گزارش پژوهش حاضر نتیجه و حاصل اجرای یک فرآیند عملی تحقیقاتی است که سنگ نخستین آن، عدم تعیین و تعریف قلمروهای پژوهشی رسانه ملی بوده است به این معنا که رسانه به معنای حقیقی کلمه با وجود مراکز و دوایر متعدد تحقیقاتی تا چه حد می‌تواند در حوزه‌های مختلف جستار نماید و به عبارت دیگر حد و مرز قلمروهای پژوهش در رسانه ملی تا کجاست؟ پژوهش با طرح این مسئله آغاز و با بهره‌گیری از آراء و نظرات کارشناسان و متخصصان ارتباطات و رسانه که بصورت هدفمند از میان اساتید و دانشمندان محترم انتخاب شده‌اند با روش گروه کانونی «Focus Group» به استنتاج و رهنمودهای عملیاتی نائل گردید. در مرحله نخست بررسی‌ها و استنتاج‌ها محرز شد که برای ساخت پیام‌های عمیق و موثر رسانه‌ای، انجام هر پژوهش عالمانه در هر سطح و عمقی ضروری است و اختصاصاًً با ملاحظه اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی رسانه ملی نیز مجموعه مدیران تولیدی و پژوهشی ملزم به انجام تحقیقات ژرفایی در تمامی سطوح زیر مجموعه اقتصاد و اجتماع هستند. بواقع صحت پیام و قابلیت و میزان اثربخشی پیام تابعی است از پشتوانه پژوهشی برای ساخت آن پیام و در مرحله دوم، رسانه به تناسب ضرورت‌های مدیریت پژوهشی و قلمروهای گسترده پژوهشی محتاج انجام تحقیقات کامل درون سازمانی است به این معنا که ارزشیابی همه جانبه‌ای از موقعیت موجود پژوهش و تولید در سازمان صورت گیرد تا نهایتاً‌ شرایط شایسته‌ای بر انجام مشارکت‌های علمی با مراکز آکادمیک، با انگیزه اعتلای پژوهش‌های رسانه‌ای فراهم گردد.
کد نوشتار : 139191