موضوع پژوهش بررسی الگوهای توسعه کمی وکبفی نظام اموزش عالی کشورهای ایران ، سوئد و نروژ است در این بررسی چند سوال در زمینه ابعاد کمی و کیفی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل سیر تحول نظام آموزش عالی و نوآوری های آموزشی در کشور های ایران،سوئد و نروژ چگونه بوده است؟ اهداف ورسالت های نظام آموزش عالی در کشور های ایران، سوئد و نروژ کدامند؟ روند تاریخی رشد کمی دانشجو و موسسات دانشگاهی درکشور های ایران، سوئد و نروژ بر چه اصولی استوار بوده است؟ اعتبارات و هزینه های آموزش عالی در کشور های ایران، سوئد و نروژ با توجه به شاخص های مورد نظر(منابع تامین کننده هزینه های آموزش عالی،هزینه سرانه دانشجو،هزینه های تحقیقاتی،نسبت هزینه های آموزش عالی به درآمد ناخالص ملی یا بودجه عمومی دولت) در دهه اخیر چگونه بوده است؟ شیوه اداره مراکز آموزش عالی(متمرکز و نیمه متمرکز) در کشور های ایران، سوئد و نروژ چگونه است؟ نسبت اعضا هیات علمی بر حسب مراتب علمی،نسبت دانشجویان هر مقطع تحصیلی به کل دانشجویان و نسبت استاد به دانشجو در کشور های ایران، سوئد و نروژ چگونه است ؟ ارتباط دانشگاهها و بخش صنایع و اقتصاد از لحاظ(همکاری آموزشی و تحقیقاتی،استخدام)چگونه است؟ و در فصل دوم بهد بررسی توصیفی نظام آموزش عالی سه کشور و همچنین ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی سه کشور برداخته شده است اصل بهره گیری از اراء تربیتی و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در اصلاحات مربوط به آموزش عالی. اصل تحول در نظام آموزش عالی با توجه به ضمانتهای کارشناسی، قانونی و مالی. اصل بازاندیشی در سیاستها و اهداف آموزش عالی متناسب با نیاز های منطقه ای، ملی، فراملیتی. اصل توجه به رشد کمی دانشجویان هماهنگ با نیروی متخصص دانشگاهی، بودجه آموزش عالی، نیاز های بازارکار ، کیفیت آموزش و رشد موسسات (اصل هماهنگی در گسترش کمی و کیفی نظام آموزش عالی). اصل توجه به کیفیت درآموزش عالی از طریق ارزشیابی کیفیت. اصل توجه به عدم تمرکز آموزشی در اصلاحات نظام آموزش عالی. اصل بهره گیری از اراء تربیتی و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در اصلاحات مربوط به آموزش عالی
کد نوشتار : 131941