آموزش ضمن‌خدمت از جمله راه کارهای اساسی در به تعادل رساندن روش‌های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری‌های فراسازمانی است. توجه به انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره های آموزش ضمن‌خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا کارکنان با انگیزه در طول دوره‌ها، دارای کارایی، اثربخشی، و بهروری می‌باشند. بررسی‌های زیادی در خصوص عوامل موثر بر انگیزه کارکنان انجام گرفته است اما به عوامل موثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس نظریه‌های جدید توجه اندکی معطوف شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت و ارائه الگوی آن ، و همچنین مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب از نظر بکارگیری عوامل موثر بر انگیزه بود، تا از این طریق بتوان انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت را افزایش داد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شرکت نفت که در بازه زمانی انجام پژوهش ارائه خدمت می‌کردند، تشکیل داده است. بر اساس آمار شرکت نفت تعداد کارکنان منطقه اصفهان 638 نفر و تعداد کارکنان منطقه کردستان 116 نفر بود که جمعا 754 نفر بوده است. به منظور استاندارد سازی ابزار تحقیق، نسخه اولیه بر روی 40 آزمودنی اجرا شد و همچنین تعداد 175 نفر بعنوان نمونه پژوهشی انتخاب شد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق بصورت طبقه‌ایی متناسب با حجم بوده است. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق، مصاحبه نیمه سازمان‌یافته و پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. پرسشنامه بر اساس پرسشنامه استاندارد هاکمن، لاولر، پورتر، پرسشنامه چیانگ و جنگ، و مصاحبه ساخته شده است. پرسشنامه شامل دو فرمت است که ضریب آلفای کرنباخ آنها به ترتیب 0/93 و 0/92 بودند و اعتبار محتوایی آن از طرف اساتید راهنما، مشاورین، کارشناسان شرکت نفت مورد تایید قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه‌های ارائه شده، از آزمون t- وابسته، تحلیل واریانس چند متغیره، و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری اجرا گردیده است. یافته‌ها نشان ‌داد که نظریه تعدیل‌یافته انتظار ( شرایط، انتظار، سودمندی بیرونی و درونی، جذابیت بیرونی و درونی)، انگیزه کارکنان شرکت نفت را روشنتر بیان ‌کند. نتایج نشان داد که شرایط، انتظار، ابزار درونی، و ظرفیت درونی بر انگیزه کارکنان تاثیر داشته‌اند. همچنین یافته‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین وضع موجود و وضع مطلوب از نظر بکارگیری عوامل موثر، وجود داشته است. این نشان می‌دهد که از عوامل تاثیرگذار به صورت مطلوب استفاده به عمل نیامده است. به مدیران و برنامه‌ریزان شرکت نفت پیشنهاد ‌شد که برای بالا بردن انگیزه کارکنان باید بر عوامل شرایط، انتظار، ابزار درونی، و ظرفیت درونی تمرکز داشته باشند.
کد نوشتار : 134818