امروزه نیروی انسانی در سازمانها و موسسسات مختلف کشور با مسائل عدیده و پیچیده ای روبرو می باشد. یکی از این عوامل امنیت شغلی وآثار آن بر ابعاد مختلف سازمانهاست؛ که مورد التفات و توجه چندانی واقع نگردیده است. این شرایط انگیزه محقق را جهت انجام این پژوهش فراهم می آورد. پژوهش حاضر از نظر هدف جزوء تحقیقات بنیادی و از نظر روش گردآوری اطلاعات میدانی محسوب می گردد، جمع آوری داده ها بوسیله پرسشنامه انجام شد که روایی پرسشنامه با مراجعه به متخصصین امر و نظر خواهی از آنان و پایایی پرسشنامه هم بوسیله آلفای کرونباخ (برای پرسشنامه امنیت شغلی 736/. و برای پرسشنامه بهره وری منابع انسانی 875/. به دست آمد) مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری کلیه نیروی انسانی بانک صادرات تهران در نظر گرفته شده است که تعداد آنها 8695 نفر می باشد و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد 200 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. لذا به روش میدانی200 پرسشنامه که روایی و پایایی آنها تأیید شده بود میان نیروی انسانی بانک صادرات تهران پخش گردید که از میان آنها 180 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل انتخاب گردید، داده های خام پرسشنامه بوسیله نرم افزار spss پس از خلاصه، دسته بندی کردن اطلاعات و بهره گیری از آزمون کای دو، ضریب همبستگی کندال مورد تحلیل قرار گرفت و این چنین برآورد گردید که بین امنیت شغلی با بهره وری منابع انسانی بانک صادرات تهران، ارتباط معنی داری وجود دارد.