شرط ضمن عقد، تعهدی است که به‌طور ضمنی در قرارداد وجود دارد یکی از شروط ضمن عقد نکاح که در اسناد رسمی ازدواج درج گردیده «شرط تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق» می‌باشد. شرط مذکور به منظور حمایت مالی از زوجه مطلقه جعل گردیده و از حقوق زنان محسوب می‌شود و در صورت حصول شرایط لازم به زوجه تعلق خواهد گرفت. تحقیق حاضردر صدد است تا پس از بررسی شرط تنصیف دارایی و شناساندن جزئیات آن به زوج های ایرانی، آن را با شرط موجود در حقوق فرانسه تطبیق نماید و در پایان تا حدّی تفاوت حقوق زوجه در کشورهای اسلامی و غربی واضح گردد. لذا تحقیق حاضردر4 فصل اصلی تدوین گردیده است. ابتدا به تعریف کلمات کلیدی، بیان برخی از تقسیمات موردنیاز و اهداف جعل حقوق مالی زوجه مطلقه خواهیم پرداخت. در فصل دوم به بررسی شرط تنصیف دارایی زوج در حقوق مدنی ایران اشاره نموده و شرایط تعلق شرط مذکور به زوجه، زمان مطالبه آن، موارد انتقای شرط مذکور، راههای فرار زوج از اجرای شرط و ... را بیان می‌نمائیم.همچنین اشکالات وارده بر شرط تنصیف به ویژه مجهول بودن شرط را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و ضمن پاسخگویی به ابهامات وارده بدین نتیجه خواهیم رسید که شرط مذکور از اقسام شروط باطل مندرج در مواد 232و233قانون مدنی نبوده و در زمان اجرا نیز واضح و قابل تشخیص است ؛ از طرف دیگر به دستور ماده 10 قانون مدنی ، اینگونه شروط و همچنین معامله ای که شرط ضمن آن شده است صحیح می باشد. قابل ذکر است که در صورت عدم امضای شرط مذکور توسط زوجین، مقنن حقوق مالی دیگری برای زوجه در نظر گرفته است که در فصل سوم به تکلیف زوجه و بیان حقوق وی در صورت عدم اشتراط تنصیف دارایی خواهیم پرداخت. ضمناً توجه به این نکته ضروری است که در حقوق مدنی فرانسه با توجه به رژیم مالی حاکم بر روابط زوجین - رژیم اشتراک اموال- در هنگام طلاق ،اموال زوجین تنصیف می گردد در نتیجه مباحث آخر اختصاص به بررسی تنصیف دارایی زوجین در حقوق مدنی فرانسه داشته و در پایان تحقیق به بررسی شرط مذکور در حقوق ایران و فرانسه خواهیم پرداخت.