باکتری (Pss) Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بیماری‌های متعددی روی محصولات زراعی و باغی می باشد یکی از مهمترین بیماری‌های ناشی از این باکتری شانکر، لکه برگی و نکروز پوست در درختان میوه هسته دار (هلو، شلیل، زردآلو، آلو و گیلاس) است. به منظور بررسی همسانی یا تنوع جدایه های عامل شانکر و لکه برگی باکتریایی درختان میوه هسته‌دار، طی سال‌های 1386-1388 نمونه برداری از باغ‌های درختان میوه هسته دار واقع در مناطق مختلف استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و خراسان رضوی صورت گرفت. علائم بیماری در درختان آلوده به صورت زخم‌های نکروزه، ترشح صمغ روی جوانه‌ها، سرشاخه‌ها و تنه مشاهده گردید. جهت جداسازی عوامل بیماریزای باکتریایی، نمونه‌ها از بافت‌های آلوده جوانه، برگ، شاخه و تنه تهیه و در آب مقطر در تشتک استریل خرد شده و 100میکرولیتر از عصاره به دست آمده روی محیط‌های NA، YDC و KB کشت داده شد و تک پرگنه‌‌‌های در حال رشد انتخاب و خالص سازی گردیدند. باکتری‌های جداشده بر اساس آزمون‌های گروه LOPAT و GATTa، Pss شناسایی شدند. در کل 70 جدایه به دست آمده مورد بررسی‌های فنوتیپی (مورفولوژیکی، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی) و الکتروفورز پروتئین محلول سلولی ( SDS-PAGE) قرار گرفتند. جدایه‌ها بر اساس خصوصیات فنوتیپی و الگوی پروتئین‌های سلولی اختلافات جزئی نشان دادند. به منظور ارزیابی دامنه تنوع ژنتیکی جدایه‌های Pss، DNA ژنومی استخراج و در واکنش زنجیره ای پلیمراز با روشهای ERIC، REP و BOX-PCR (rep-PCR) به کار برده شدند. محصول‌های تکثیر شده در ژل آگارز 5/1 درصد الکتروفورز و با اتیدیوم بروماید رنگ‌آمیزی شد. از ضریب تشابه جاکارد (Jaccard) برای تعیین تشابه جدایه‌ها و از روش UPGMA و نرم افزار NTSYS-pc برای آنالیز خوشه‌ای استفاده شد. آنالیز خوشه‌ای نتایج به دست آمده نشان داد که در ERIC-PCR در سطح تشابه 75 درصد، جدایه‌ها به 8 گروه، با REP-PCR به 5 گروه و در BOX-PCR به 7 گروه و با ترکیب همه آغازگرها به 9 گروه تقسیم شدند. نتایج نشانگر وجود تنوع ژنتیکی درون جدایه‌های Pss عامل بیماری شانکر درختان میوه هسته دار بود.
کد نوشتار : 128203