در حالت کلي سيستم‌هاي ديناميکي به دو نوع پارامتر فشرده و يا گستـرده تقسيم‌بندي مي‌شوند. بسياري از دستگاه‌هاي موجود در صنايع از قبيل مبدل‌هاي حرارتي، تير و يا صفحه-هاي مرتعش از نوع سيستم‌هاي پارامتـر گستـرده هستند. در تئوري کنترل، اگرچه مدل کردن سيستم‌هاي گسترده به صورت ساده‌تر فشرده در موارد زيادي به طراحي کنترل‌کننده براي سيستم کمک زيادي مي‌کند اما در برخي از موارد نيز اين مدل‌سازي خطاي زيادي داشته و لزوم در نظر گرفتن سيستم را به صورت گسترده ايجاب مي‌کند. در اين تحقيق ارتعاشات تيـر و صفحـه مرتعش با استفـاده از روش فيدبک کمِي کنترل مي‌شود. به دليل اينکه تير و صفحه از نوع سيستم‌هاي پارامتر گسترده هستند، بنابراين از روش فيدبک کمِي براي سيستم‌هاي پارامتر گسترده به منظور کنترل ارتعاشات سيستم‌هاي مذکور استفاده مي‌شود. در نهايت با استفاده از روش فيدبک کمي سيستم‌هاي پارامتر گسترده ارتعاشات تير و صفحه کنترل شد و با بررسي و تحليل داده‌ها مشخص شد که مکان‌هاي متفاوت حسگر و عملگر تأثير چنداني بر روي خروجي سيستم ندارد و در تمام حالات ارتعاشات سيستم کنترل مي‌شود ولي بيشترين و مهم‌ترين اثر را برروي تلاش کنترلي دارد و انتخاب محلي مناسب براي حسگر و عملگر باعث مي‌شود تلاش کنترلي مناسبي داشته باشيم.
کد نوشتار : 126242