یکی از رایج ترین مسائلی که کارکنان را در همه سنین مورد حمله قرار می دهد، فرسودگی شغلی است و این مسأله در صورت ادامه می تواند عواقب جبران ناپذیری به جا بگذارد. کارمندان بانک با فشار روانی مواجهند، به طوری که یکی از نتایج این فشارها، بروز فرسودگی شغلی در بین آنهاست. فرسودگی شغلی عوارض زیادی بر سازمان خانواده، زندگی اجتماعی و شغلی آنان برجای می گذارد. هدف از این تحقیق که به روش مقطعی ( توصیفی – تحلیلی ) و به روش کمی پیمایش انجام شده است، بررسی فرسودگی شغلی کارکنان بانک سپه در شهر ساری و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387 می باشد. بدین منظور با توجه به اینکه تعداد کل پرسنل جامعه آماری 162 نفر بودند، از روش سرشماری استفاده شد. از طریق پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ و پرسشنامه محقق ساخته افراد مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اکثر متغیرها ( ترتیبی ) از آزمون های سامرز و کندال و برای بعضی متغیرهای اسمی از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است. 162 پرسشنامه در بین پرسنل شاغل در شعب بانک سپه ساری توزیع و همه این پرسشنامه ها توسط کارکنان تکمیل و عودت داده شدند که مطاله بر روی این پرسشنامه ها انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دامنه سن واحد های مورد پژوهش از 22 سال تا 52 سال و میانگین سنی آنها 38/8سال است. این در حالی است که 59/9 درصد آنان را مردان و 40/1 درصد را زنان تشکیل می دهند که از بین آنها 72/8 درصد متأهل و 27/2درصد مجرد بوده اند. مدرک تحصیلی اکثریت کارکنان مورد مطالعه(49/4 درصد) لیسانس بوده است. 40/7 درصد آنان نیز در سطح دیپلم ،7/4 درصد فوق دیپلم و 2/5 درصد فوق لیسانس هستند. از لحاظ سابقه کار 58/0درصدپاسخگویان زیر 11 سال سابقه کار دارند. 22/2 درصدبین 11 تا 21 سال ، 19/8درصد دیگر بیش از 21 سال سابقه کار در بانک دارند.. از لحاظ نوع استخدام 66/7 اکثریت کارکنان مورد مطالعه استخدام رسمی بوده اند، 17/9 درصد پیمانی و 13 درصد قراردادی بوده اند و 2/5 درصد نوع استخدام خود را متفرقه اعلام کرده اند. بر اساس هدف اول پژوهش مبنی بر تعیین میزان فرسودگی شغلی واحدهای مورد پژوهش درسه بعد احساس خستگی عاطفی؛ احساس مسخ شخصیت یا بی تفاوتی وکاهش مؤفقیت یا دستاوردهای فردی، یافته ها نشان می دهندکه کارکنان شعب بانک سپه در شهر ساری 20/4 درصد احساس خستگی عاطفی، 4/9 درصد مسخ شخصیت ،29/1 درصدکاهش دستاوردهای فردی را در حد بالا تجربه می کنند. درکل در رابطه با میزان فرسودگی شغلی می توان گفت تقریباً 50 درصد کارکنان در حد پایین ، فرسودگی شغلی را تجربه می کنند که بیانگر فرسودگی شغلی پایین بین کارکنان بانک سپه ساری است.از بین متغیرهای زمینه ای تنها ارتباط بین جنس و فرسودگی شغلی اثبات گردید و ارتباط معناداری بین سن و سابقه کار و تحصیلات با فرسودگی شغلی تأئید نگردیده است. از بین متغیرهای مستقل رابطه ویژگی های نقش، تصمیم گیری مشارکتی، روشن بودن وظیفه، ارتباطات سازمانی و حجم کار و تراکم کاری با فرسودگی شغلی در سطح اطمینان مورد قبول و تأئید گردید.
کد نوشتار : 126746