هدف این پژوهش، بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و درمان است. سوالی که در این خصوص مطرح است این‌که از نظر حقوقی ماهیت قرارداد بیمه حوادث و درمان چیست و چه آثار حقوقی بر آن بار می‌شود. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و بر مبنای تجزیه و تحلیل آیین‌نامه‌ بیمه‌های حوادث و درمان و رویه عملی شرکت‌های بیمه استفاده شده است. قرارداد بیمه حوادث عبارت از عقدی است که به‌موجب آن ریسک‌های فوت ، نقص‌عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به‌عنوان ریسک‌های اصلی و هزینه‌های پزشکی و دارویی ناشی از حادثه به‌صورت ریسک‌های تبعی مورد تأمین قرار می‌گیرد. و قرارداد بیمه درمان عبارت از عقدی است که پرداخت آن بخش از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و نیز سایر هزینه‌های اضافی تحت پوشش است که توسط بیمه‌گر اول( مانند سازمان‌های بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. قراردادهای بیمه حوادث و درمان به عنوان یکی از اقسام عقود، تحت شمول عموم ماده1 قانون بیمه قرار می‌گیرند، و از قانون بیمه، قانون تأسیس بیمه‌ مرکزی و بیمه‌گری، شرایط عمومی بیمه حوادث و درمان، هم‌چنین قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کنند. بررسی دقیق و تحلیل مقررات ذکر شده بیانگر این واقعیت است که از نظر حقوقی ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان باوجود ماهیت خاص و تنوعی که دارا هستند واحد بوده و، در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می‌شود. اما این قراردادها دارای آثار حقوقی متفاوتی است و ایجاد‌کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث، وجود شخص ثالث، علت عمده انعقاد قرارداد است، هم‌چنین شخص ثالث مطرح در این بیمه، متنوع بوده و ویژ‌گی‌های منحصر به‌فردی دارد بر همین اساس آن‌چه در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد، تحلیل ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان و مطالعه آثار جداگانه آن‌ها است.
کد نوشتار : 121528