برنامه ی درسی شیمی سال اوّل متوسطه شامل ارائه ی مفاهیم بنیادی و جامع دانش شیمی و ادغام آن ها بازندگی فردی و اجتماعی افراد است. از آنجا که به دلیل جلوگیری از افزایش حجم کتاب درسی ، فعّالیّت ها و تمرین های متناسب با محتوا به مقدار محدودی در متن کتاب گنجانده شده است،کتابهای کار می توانند با ارائه تمرینهای مناسب چنین کمبودی را جبران کنند. هدف ازانجام این تحقیق دستیابی به دیدگاه دانش آموزان سال اول دبیرستان ودبیران آن ها درمورد نقش کتاب کاردر برنامه درسی شیمی سال اول دبیرستان وتاثیر آن در کیفیت یادگیری این درس می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده اما برای بررسی تاثیراستفاده از کتاب کار بر کیفیت یادگیری دانش آموزان از طرح شبه آزمایشی هم استفاده شد. برای گرد آوری نظرات دبیران ودانش آموزان از پرسشنامه های محقق ساخته ای که براساس مقیاس5 نمره ای لیکرت درجه بندی شده بود، استفاده گردید ودر بخش شبه آزمایشی ازپیش آزمون وپس آزمون برای سنجش میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دو گروه کنترل وآزمایش استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش دبیران شیمی و دانش آموزان دختر سال اول متوسطه در منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران بودند. برخی از نتایجی که در این پژوهش به دست آمده عبارتند از: از دید دبیران ودانش آموزان استفاده از کتاب کاردر برنامه درسی پایه اول دبیرستان ضروری است. از نظر دبیران کتابهای کار باعث استمرار بخشیدن به یادگیری دانش آموزان و افزایش موفقیت دانش آموزان در آزمون ها می شود . از دید دانش آموزان ودبیران استفاده از کتاب های کار سبب آشنایی دانش آموزان با حدود ارزشیابی مفاهیم مورد توجه در کتاب درسی می شود. از دید دبیران کارایی کتاب های کار برای کمک به دانش آموزان در جهت تعمیم وبسط مفاهیم مورد توجه کتاب درسی و همچنین برای افزایش انگیزه دانش آموزان به یاد گیری، در حد متوسطی است. از نظر دانش آموزان، کتاب های کاردر یادگیری عمیق، درک مفاهیم کتاب درسی وگسترش کاربرد این مفاهیم و ایجاد انگیزه ی به یادگیری آنان را کمک نمی کنند. هم چنین استفاده از کتاب کار در بخش شبه آزمایشی تغییر معنی داری را در نمره پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نشان داد.
کد نوشتار : 122391