یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، بر قوانین و مقررات بین المللی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه های کیفری بین المللی است. فهرست اجمالی حقوق مورد بحث، بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. در میان حقوق متهم، حق رسیدگی بدون تاخیر و تاثیر صلاحیت شورای امنیت در تعلیق رسیدگی، بر این حق، به عنوان تمرکز مطالعاتی در نظر گرفته شده است که منجر به طرح سوال محوری با این مضمون گردیده که: با توجه به امکان تعلیق دادرسی توسط شورای امنیت (ماده 16 اساسنامه) آیا دادرسی بدون تاخیر به عنوان حق متهم، زیر سوال نمی رود؟ در قسمت مقدمه، در خصوص سوال محوری، فرضیه، و روش تحقیق بحث می‌گردد. بخش اول با عنوان در محاکم بین المللی غیر از دادگاه کیفری بین المللی، مشتمل بر سه فصل می باشد که به ترتیب، موضوع فصل اول، شرح مفاهیم کلی از قبیل تاریخچه، و حقوق متهم در حقوق بین‌الملل (اسناد بین المللی) و رویه قضایی، می‌باشد. محور بحث فصل دوم، سابقه برخورد حقوق بین‌المللی با حقوق متهم است؛ و در فصل سوم راجع به حقوق متهم در دادگاه های ویژه سازمان ملل، بحث می‌گردد. بخش دوم نیز حقوق متهم از نظر دادگاه کیفری بین‌المللی، مشتمل بر چهار فصل می‌باشد که به ترتیب به موضوعاتی چون معرفی دیوان کیفری بین‌المللی، اساسنامه و متهم از نظر اساسنامه، اساسنامه و حقوق متهم به طور عملی در دیوان، و در نهایت به رابطه بین شورای امنیت و دادگاه کیفری بین‌المللی، پرداخته می‌شود؛ در آخر، در بخش جمع‌بندی با مراجعه به بحث‌های فوق، به آزمون فرضیه پرداخته خواهد شد.
کد نوشتار : 135215