به‌طور كلي، برنامه‌ريزي توسعه انتقال در بازار مقررات‌زدايي شده، به دو بخش تقسيم مي‌شود: سرمايه‌گذاري انتقال و برنامه‌ريزي انتقال. دو عنصر اساسي در برنامه‌ريزي انتقال، تحليل اقتصادي و تحليل قابليت اطمينان است. در اين پايان‌نامه، نحوة ارزيابي احتمالاتي قابليت اطمينان در برنامه‌ريزي توسعه انتقال مدنظر قرار گرفته است. محور اصلي مطالعات در اين پايان‌نامه، روش حل مسألة چندهدفه و نحوة تحليل قابليت اطمينان در قالب يك مدل چندهدفه مي‌باشد. براي حل مسأله بهينه‌سازي چندهدفه، از روش‌هاي MCDM استفاده شده كه در آن، با تركيبي از روش‌هاي MODM مبتني بر بهينه پاراتو و روش‌هاي MADM، پاسخ نهايي مسأله تعيين مي‌شود. با توجه به تبديل قابليت اطمينان از حالت يك قيد در محيط سنتي، به‌ يك هدف در محيط تجديدساختاريافته، بهبود قابليت اطمينان به‌عنوان يكي از اهداف توسعه انتقال درنظر گرفته شده است. قبل از استفاده از يك شاخص احتمالاتيِ منطبق بر بازار، ابتدا از شاخص سنتي‌ِ ECOSTTS براي ارزيابي قابليت اطمينان در مدل چندهدفه استفاده شده كه در آن، براي افزايش دقت محاسبات، از فلسفة دقيق‌تري براي قطع بار استفاده شده است. اين فلسفه، ارزيابي دقيق‌تري از هزينة عدم ‌قابليت اطمينان سيستم انتقال ارائه مي‌دهد. در ادامة مطالعات، با توجه به يكپارچگي فرآيند برنامه‌ريزي و بهره‌برداري بازار در محيط رقابتي، ارزيابي احتمالاتي قابليت اطمينان در محيط جديد، بر اساس مدل ساده‌شده‌اي از رفتار بازار در بهره‌برداري از سيستم قدرت در شرايط پيشامد انجام شده است. اين امر، منجر به تعريف شاخص جديدي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم انتقال به‌نام PRCTS شده است. حداقل نمودن شاخص احتمالاتيِ جديد، علاوه بر برنامه‌ريزي شبكه انتقال با توجه به معيارهاي احتمالاتي قابليت اطمينان، برنامه‌ريزي و بهره‌برداري بازار را به‌صورت فرآيندي يكپارچه درنظر مي‌گيرد. شايان ذكر است كه براي ارزيابي اقتصادي طرح‌ها در اين مدل، از روش‌هاي موجود استفاده شده است.
کد نوشتار : 116330