در این تحقیق، کاربرد روش جدید بهینه‌سازی گروهی، در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال مطرح شده است. این روش، ترکیبی بهینه از گزینه‌های توسعه، بمنظور حداقل کردن تابع هدف را مشخص می‌کند، در حالیکه قیود مختلف توسعه شبکه را درنظر می‌گیرد. در این تحقیق، از چند رویه مختلف از روش بهینه‌سازی گروهی، برای برنامه‌ریزی توسعه شبکه استفاده شده و کارایی آنها در برنامه‌ریزی توسعه شبکه مورد مقایسه قرار گرفته است. رویه‌های انتخاب شده، براساس نتایج تحقیقات انجام شده در استفاده از روش بهینه‌سازی گروهی برای حل مسائل مختلف بهینه‌سازی انتخاب شده‌اند. با توجه به نتایج بدست آمده از حل مساله برنامه‌ریزی توسعه شبکه توسط روش بهینه‌سازی گروهی، برای افزایش کارایی این روش در رسیدن به بهینه سراسری و کاهش زمان حل مساله، چند رویه ابتکاری جدید توسط محقق ارائه شده و میزان کارآمدی آنها، با انجام آزمایش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است
کد نوشتار : 116343