پژوهش کاربردی حاضر به روش ارزیابانه انجام شد. هدف از انجام پژوهش ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی مجلات فارسی بود. جامعه‌ی پژوهش شامل سه پایگاه اطلاعاتی سید، مگ‌ایران، و نمامتن بود. اطلاعات در بخش محتوا از طریق سیاهه‌ی وارسی و در بخش ساختار از طریق مشاهده و مصاحبه‌ی سازمان‌یافته با مدیران سه پایگاه گردآوری شد. میزان مطابقت سه پایگاه سید، مگ‌ایران و نمامتن با معیارهای ساختار به ترتیب 50/43%، 54/70%، و 41/88% برآورد شد. بر‌اساس یافته‌های پژوهش، پایگاه مگ‌ایران بیش‌ترین مطابقت را با معیارهای ساختار داشت. به دلیل متغیر بودن ویژگی‌های محتوایی نمی‌توان پایگاهی را که به طور قطع از این حیث در وضعیت بهتری قرار دارد، انتخاب کرد. نتایج حاصل از ارزیابی جامعیت گویای آن بود که پایگاه مگ‏ایران بیش‌ترین جامعیت (36/35%) را در مقایسه با مجلات کل کشور، و پایگاه سید بیش‌ترین جامعیت (94%) را در مقایسه با مجلات علمی و پژوهشی دارد. بر‌اساس بررسی‌‌های صورت گرفته در پوشش موضوعی، پایگاه سید در حوزه‌ی موضوعی پزشکی و پیراپزشکی غنی‌تر بود، ولی پایگاه مگ‏ایران و نمامتن در حوزه‌ی موضوعی علوم انسانی، مجلات بیش‌تری در‌برداشتند. پایگاه نمامتن بر خلاف دو پایگاه سید و مگ‌ایران، به دلیل استفاده از زبان نمایه‌سازی کنترل‌شده، از روند مشخص و منسجمی برای نمایه‌سازی مجلات برخوردار بود. پایگاه‌های سید و مگ‌ایران به دلیل این‌‌که به صورت روزانه روزآمد می‌شوند، و پایگاه نمامتن به دلیل پوشش گذشته‌نگر وسیع‌تر در شرایط بهتری قرار داشتند. نتایج حاصل از بررسی ویژگی‌های منحصر به فرد ساختاری و محتوایی پایگاه‌ها مبین آن بود که پایگاه سید از این نظر در رتبه‌ی نخست قرار دارد. یافته‌های حاصل از محاسبه‌ی همپوشانی سنتی نشان داد، بیش‌ترین همپوشانی بین پایگاه‌های مگ‏ایران و نمامتن (23/82%) و کم‌ترین همپوشانی بین دو پایگاه سید و نمامتن (0/67%) است. همپوشانی کلی بین سه پایگاه نیز 5/12% برآورد شد. محاسبه‌ی همپوشانی با استفاده از فرمول همپوشانی نسبی نیز نشان داد، بیش‌ترین همپوشانی نسبی در پایگاه سید (45/15%)، و کم‌ترین همپوشانی نسبی در پایگاه مگ‌ایران (10/47%) است. به طور کلی هر سه پایگاه می‌توانند با توجه بیش‌تر به معیارهای مطرح شده در سیاهه‌ی وارسی بر قابلیت‌های ساختاری خود بیفزایند. در بخش محتوا نیز افزایش جامعیت و توسعه‌ی پوشش موضوعی، استفاده از رویکرد ترکیبی از زبان آزاد و کنترل‌‌شده، عدم گزینش در نمایه‌سازی، افزایش پوشش گذشته‌نگر و کاهش دوره‌ی روزآمد‌سازی در هر سه پایگاه توصیه می‌شود.
کد نوشتار : 130072