با توجه به اهمیت گندم و دانه های روغنی در ایران و کمبود منابع انرژی در جهان امروز، پژوهشی با هدف ارزیابی چگونگی مصرف انرژی در تولید گندم و کلزا در دو منطقه از شهرستان مرودشت(استان فارس) انجام گرفت.میانگین تولید گندم در مناطق سیدان و حومه به ترتیب 6813/996 و kg/ha 6046/968 و میانگین تولید کلزا نیز برای دو منطقه به ترتیب 2977/760 و kg/ha 2290/787 بود. این در حالی است که میانگین انرژی مصرفی کل در تولید گندم برای دو منطقه به ترتیب 38589/677 و MJ/ha 38817/823 و برای کلزا 31086/779 و MJ/ha 32315/076 می باشد.همچنین نتایج نشان داد که بیشترین قسمت های مصرف کننده انرژی در دو منطقه برای تولید هر دو محصول، کود، الکتریسیته و سوخت دیزل بوده اند، بدین صورت که سه رقم مذکور در تولید گندم و کلزا به ترتیب حدود 80% و 85% از کل انرژی مصرفی را بخود اختصاص داده اند.از کل انرژی مصرف شده حدود 50% مستقیم و 50% غیر مستقیم بود. همچنین در مورد کلزا حدود 3% تجدید پذیر و بقیه تجدید ناپذیر بوده که برای گندم به ترتیب حدود 12% و 88% بودند.شاخص انرژی ویژه نشان می دهد که برای تولید گندم MJ/kg 6/2-5/6 و برای کلزا MJ/kg 14/1-10/44 انرژی مصرف شده است. نسبت انرژی خروجی- ورودی در حالت استفاده از بقایا نسبت به عدم استفاده از آن برای گندم 2/28 برابر و برای کلزا 2/71 برابر بیشتر بوده است. همچنین انرژی خالص دریافتی در حالت استفاده از بقایا نسبت به عدم استفاده از آن برای گندم 3/16 برابر و برای کلزا 4/5 برابر شده که بسیار قابل توجه می باشد.
کد نوشتار : 118641