زمینه و هدف: هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین پتاسیم سرم خونی و نقطه شکست ضربان قلب(HRDP) در دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی بود. روش کار: تعداد 30 نفر داوطلب مرد فعال (با میانگین و انحراف معیار سنی 1.2 20 سال) به عنوان آزمودنی‌ های پژوهش انتخاب شدند. به منظور ایجاد HRDP از پروتکل هافمن استفاده شد، پس از تعیین HRDP در آزمودنی‌ها با استفاده از روش S.Dmax، یک هفته بعد، همزمان با اجرای پروتکل، نمونه خونی از سیاهرگ دست چپ آزمودنی‌ها در 5 مرحله مختلف جمع‌آوری و میزان پتاسیم سرم آن‌ها با استفاده از فلیم فتومتر به طور مستقیم اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که HRDP در تمامی آزمودنی‌ها (100%) به طور میانگین درHRmax78 % و نقطه شکست پتاسیم سرم به طور میانگین در HRmax 79% اتفاق می‌افتد و بین شیب خط رگرسیون ضربان قلب- زمان بعد از HRDP و شیب خط رگرسیون پتاسیم سرم – زمان بعد از HRDP، همبستگی معکوس بالایی وجود دارد (0.84- = r و 0.01= p). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که افزایش پتاسیم سرم در طول پروتکل تمرینی فزاینده‌ی دوچرخه کارسنج هافمن، ممکن است در وقوع HRDP دخیل باشد.
کد نوشتار : 115564