توربین‌های گازی بعنوان سیستم‌های تولید قدرت در اشل صنعتی در کشورهای جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. مسئله اثرات زیست محیطی محصولات احتراق این توربینها از بحث های روز مورد توجه در اشل تحقیقاتی و صنعتی می‌باشد. روشهای کاهش آلودگی بخصوص NOx مسئله اصلی مورد مطالعه در تحقیق می‌باشد. در این تحقیق در ابتدا بمنظور آگاهی از محصولات احتراق تحت شرایط کاری مختلف به مدلسازی احتراق پرداخته‌ایم . احتراق با استفاده از تقریب تعادل شیمیایی هیدروکربنها مدل شده است . بنابراین دمای آدیاباتیک شعله و غلظت محصولات احتراق از یک زیربرنامه محاسبه می‌شود. بعداز این مرحله آشنایی با مکانیسمهای تشکیل No صورت می‌گیرد. No حرارتی و موجود مورد بررسی و مدلسازی قرار می‌گیرند و فرض براین است که احتراق در حالت استوکیومتریک رخ می‌دهد. NO حرارتی براساس مکانیسم زلدویچ پیشرفته و NO موجود بر اساس فرمولهای تجربی مدلسازی می‌شوند. مکانیسم حرارتی شدیدا"به دمای شعله وابسته است و مقدار زیادی از NO تولیدشده در سیستمهای احتراق حاصل از این مکانیسم است . لذا یکی از راههایی که شدیدا"می توان باعث کاهش No در سیستمهای احتراق شد روش کاهش دمای شعله می‌باشد. این امر توسط راههای متفاوتی صورت می‌گیرد که یکی از آنها تزریق آب بدرون محفظه احتراق می‌باشد. آب تزریق شده بمانند یک چاه حرارتی عمل می‌کندو حرارت احتراق صرف تبخیر و فوق داغ شدن بخار آن می‌شود و در نهایت از افزایش بی‌رویه دمای شعله جلوگیری می‌کند. مدل تزریق آب برای یک محفظه احتراق لوله‌ای حلقوی صورت گرفته است و تاثیر آن بر روی مقدار تولید NO تحت شرایط کاری مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .
نمایه ها:
شعله | 
دما | 
کد نوشتار : 30057