تعیین هزینه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران بر حسب هر مرکز و مقایسه آنها در سال 1377 می باشد. هدف کلی تعیین هزینه مراکز بهداشتی درمانی است. این مطالعه بصورت مقطعی انجام گرفت که مقطع آن از 1/1/77 لغایت29/12/77 می باشد و هزینه هشت مرکز بهداشتی درمانی وابسته به مرکز بهداشت جنوب تهران محاسبه شده است.
نمایه ها:
هزینه | 
تهران | 
جنوب | 
1377 | 
کد نوشتار : 57704