یکی از مشکلترین روشهای خشک کردن آبمیوه ها می باشد. حساس بودن آبمیوه ها به گرما باعث شده تا از روش خشک کردن پاششی برای خشک کردن آنها استفاده شود. با تغییر عوامل کاری خشک کردن پاششی می توان خصوصیات پودر آبمیوه را کنترل نمود. تحقیق حاضر به منظور بررسی و ارزیابی اثر عوامل کاری نرخ تغذیه سرعت دورانی پاشنده و دمای هوای ورودی خشک کن پاششی بر خصوصیات پودر آب پرتقال شامل چگالی توده ای، اندازه ذرات ، رطوبت باقیمانده ، جامد غیر محلول و عملکرد خشک کن انجام شده است. با خشک کن پاششی ساخته شده آزمونها با آزمایش فاکتوریل کامل شامل 3 فاکتور با طرح پایه کاملا تصادفی و با تکرار انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده های آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش نرخ تغذیه ، چگالی توده ای، اندازه ذرات و رطوبت باقیمانده پودر افزایش و زمان جذب آب پودر و جامد غیر محلول پودر کاهش می یابد. با افزایش سرعت دورانی پاشنده چگالی توده ای و زمان جذب آب پودر افزایش و اندازه ذرات و رطوبت باقیمانده و جامد غیرمحلول پودر کاهش می یابد. مدلهای تخمین رگرسیونی خصوصیات فیزیکی پودر آب پرتقال بر حسب متغیرهای کاری خشک کن پاششی بدست آمد.
کد نوشتار : 60878