هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت شناختی در هدف گزینی و انتخاب راهبردهای مطالعه در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه های تهران است. برای انجام این تحقیق از بین دانشجویان کارشناسی روانشناسی دانشگاه های دولتی تهران (دانشگاه تربیت معلم، شهید بهشتی، الزهرا)، تعداد 300 دانشجو به صورت تصادفی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند و به پرسشناه های معرفت شناختی شومر (1992)، پرسشنامه جهت گیری هدف وندی ویل (1997)، الیوت و مک گریگور (2001) و پرسشنامه ارزیابی راهبردهای مطالعه (الیوت، مک گریگور و گیبل، 1999)، پاسخ دادند.نتایج همبستگی و رگرسیون نشان داد که باورهای معرفت شناختی تاثیر مستقیمی بر هدف گزینی و انتخاب راهبردهای مطالعه داشت. به این ترتیب، یادگیرندگان که باور داشتند، علم قطعی است، به دنبال یک پاسخ بودند و از وجود ابهام اجتناب می کردند. و همچنین به مراجع متکی بودند.دارای جهت گیری هدف معطوف به عملکرد یا بلاتکلیفی بودند و رویکردشان به مطالعه پردازش سطحی و نابسامانی در مطالعه بود. بالعکس افرادی که باور به یادگیری داشتند، دارای جهت گیری هدف معطوف به یادگیری بودند و رویکردشان به مطالعه پردازش عمیق خواهد بود. این یافته ها با مبانی نظری پژوهش و بسیاری از پژوهش های انجام گرفته در این زمینه همخوانی و همسویی دارد.
کد نوشتار : 125736