بررسی فراوانی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به بیماریهای دستگاه تنفسی تحتانی که طی 20 سال (1379-1360) بوسیله دکتر منصور جمالی در 4 مرکز دانشگاهی یزد، علوم پزشکی تهران،علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. جهت انجام این طرح ابتدا ‏‎Case‎‏های مربوط به دستگاه تنفسی تحتانی جمع آوری شد. و سپس بر اساس 4 متغیر سن، جنس، محل سکونت و محل تولد و براساس ‏‎ICD‎‏ هر بیماری اطلاعات کدبندی شد و سپس از آن اطلاعات آماری مربوطه استخراج گردید. تعداد کل موارد 707 Case بود که بطور خلاصه اطلاعات زیر در مورد جنس و سن و محل سکونت و محل تولد بدست آمد: در بیماریهای کارسینوم سلول کوچک، کارسینوم سلول سنگفرشی ، کارسینوم غیر سلول کوچک، کارسینوم تمایز نیافته و موارد نادر درصد فراوانی در مردان به مراتب بیشتر از زنان می باشد و در کیست هیداتیک، آدنوکارسینوم متاستاتیک درصد فراوانی تقریبا با ارجحیت مختصر آقایان بجز در پنومونی می باشد. از لحاظ محل سکونت تهران در همه بیماریها رده نخست را دارا می باشد از لحاظ محل تولد در همه بیماریها تهران در رده نخست می باشد.
کد نوشتار : 56511