در این پژوهش رابطه بین مصرف قرص های ضد بارداری با بروز بیماری سنگ کیسه صفرای علامت دار در مراجعین به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس اهداف زیر مورد بررسی قرار گرفته است. در رابطه با هدف شماره1، تعیین ویژگیهای فردی در دو گروه مورد و شاهد در مراجعین به بیمارستانهای دانشگاه علوم طبیعی پزشکی تهران، جداول 1 و 2 تنظیم شده اند. تحلیلی بر نتایج پژوهشی در جدول شماره 1 نشان می دهد که میانگین سنی زنان گروه مورد 6/54 سال و در گروه شاهد 8/54 سال می باشد و بین دو گروه از نظر سن اختلاف معنی دار وجود ندارد و به عبارت دیگر دو گروه از نظر سنی همگن هستند. این نتایج نشان می دهند که فاکتور سن به عنوان یک فاکتور مداخله گر از لیست متغییرها حذف شده است و با توجه به شیوع بیماری سنگ کیسه صفرا در سنین بالاتر، افراد گروه شاهد نیز از این لحاظ کاملا با گروه مورد متناسب هستند.
کد نوشتار : 52438