51 مورد پرونده مربوط به بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ در بیمارستان شهید باهنر و کرمان‏‎‎‏درمان در فاصله سالهای مهرماه 1363 تا مهرماه 1373 بستری بودند مورد بررسی قرار گرفت نسبت مرد به زن 2/3 است. توزیع فراوانی سنی بیماران در دهه هفتم زندگی بیشترین میزان فراوانی است میانگین سنی در جنس مونث 50 سال و در جنس مذکر 5/49 سال است. شایعترین محل انتشار سرطان در درجه اول رکتوم (49%) و در درجه دوم بعد از سکوم (15%) است. بیشترین نوع سرطان در این بررسی طریق گزارش پاتولوژی آدنوکارسینوما با تمایز کامل (‏‎Well differentiated adenocarcinoma‎‏) است. بیشترین شکایت بیماران مورد بررسی در بدو مراجعه بترتیب عبارتند از: خونریزی (48%) درد و کاهش وزن (3/42%)، تغییرات اجابت مزاج (9/28%). در حالیکه براساس آمار رفرنس ها شایعترین شکایات بیماران مبتلا به سرطان کولون و رکتوم بترتیب عبارتند از: تغییرات اجابت مزاج و بعد از خونریزی، شایعترین محلهای انتشار سرطان کولون و رکتوم: رکتوم (49%) و سکوم (15%) می باشد. ولی براساس منابع جراحی رکتوسیگموئید می باشد.
کد نوشتار : 56286