در گزارش تحقیق حاضر که با عنوان تحلیل دینامیکی الگوی توسعه صنعتی و تکنولوژیکی کشور پیش روی شماست ، به طور خلاصه، از مراحل زیرگذر کرده‌ایم: ابتدا مروری در ادبیات موضوع تحقیق انجام شده است و شاخصهای مورد نظر تعیین گردیده‌اند، پس از آن شاخص و مدلی برای سطح تکنولوژی و دانش فنی فراگیر در کشور ارائه شده است و با مدنظر قرار دادن شاخص تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور( به عنوان شاخص اصلی توصیف کننده رفتار این بخش ) و بهره‌گیری از آمار و اطلاعات سالهای 76 - 1360 ، مدلی دینامیکی برای بخش صنعت کشور ارائه گردیده است . در ادامه با طرح سناریوئی مستند و قابل ارائه به مدل( برای برنامه پنج ساله سوم توسعه) ، رفتار بخش صنعت تا سال 1383(خاتمه برنامه سوم توسعه) پیش بینی و شبیه‌سازی شده است . در خاتمه با توجه به هدف کاربردی این تحقیق برای برنامه‌ریزی کلان کشور توسط کارشناسان ارشد برنامه‌ریزی، مثالهایی از کاربرد مدل برای تحلیل سیاستها ارائه شده است . به این منظور با طرح سیاستهای مختلف و اعمال آنها به مدل، رفتاربخش صنعت در پاسخ به آنها پیش‌بینی و شبیه‌سازی شده است .
کد نوشتار : 34102