افسردگی یکی از مشکلات شایع در بیماران طبی بستری می باشد بسیاری از اختلالات طبی همراه با علائم افسردگی می باشند. بررسی شیوع افسردگی در بیماران طبی بستری کوتاه مدت و دراز مدت در بهتر اداره کردن این بیماران کمک می نماید. نمونه مورد مطالعه شامل 525 نفر (239 نفر زن و 286 مرد) از بیماران بستری در بیمارستان شماریه یک شهر کرمان که از روز سوم بستری به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده اند. تعداد 17 نفر از بیماران (9 نفر زن و 8 نفر مرد) بعلت عدم پاسخ کامل به سئوالات از مطالعه کنار گذاشته شدند. جهت بررسی افسردگی از پرسشنامه یک ‏‎(Beck)‎‏ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری ‏‎EPI info6‎‏ و بر اساس آزمونهای آماری کای دو ‏‎student Test‎‏ و آنالیز واریانس استفاده شد که بر اساس آن میزان شیوع کلی افسردگی در بیماران طبی بستری 1/59% بوده است از این تعداد بیمار بستری افسرده برای 3/8% آنها مشاوره روانپزشکی درخواست شده بود و برای 3/1% آنها داروی ضد افسردگی شروع شده بود و برای 3/90% آنها اقدام خاصی صورت نگرفته بود. بین متغیرهای جنس وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی و بخش بستری با نمره بدست آمده رابطه وجود داشت که از لحاظ آماری معنی دار بوده است. بدین صورت که شیوع بیماری افسردگی در زنان بستری (56/69%) بیشتر از مردان بستری (35/50%) بوده است. شیوع بیماری افسردگی در بیماران بستری مجرد (3/68%) بیشتر از بیماران بستری متأهل (96/53%) بوده است شیوع بیماری افسردگی با افزایش تحصیلات افزایش می یابد همینطور بخش داخلی زنان (1/69%) بیشترین و بخش جراحی (2/44%) کمترین میزان شیوع بیماری افسردگی را داشتند در ضمن رابطه بین سن و شیوع افسردگی بررسی گردید که از لحاظ آماری معنی دار نبود.
کد نوشتار : 55894