هدف از این مطالعه بررسی وضع رشد و شناخت برخی عوامل موثر بر آن در کودکان 60-0 ماهه تحت پوشش خانه های بهداشت شهرستان اهواز بود. برای این منظور 1248 کودک 60-0 ماهها از طریق نمونه گیری در دو مرحله بصورت تصادفی و طبقه ای - تصادفی انتخاب شدند. وضع رشد کودکان با استفاده از روش تن سنجی ارزیابی گردید. و برای تعیین چگونگی وضع رشد کودکان از امتیاز ‏‎Z‎‏و‏‎NCHS‎‏ استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه و مشاهدهگردآوری و تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی و بهداشتی و عوامل مربوط به مادر و مربوط به کودک بر روی نشانگر وزن برای سن، قد برای سن و وزن برای قد کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین با استفاده از آنالیز رگرسیون گام به گام از بین کلیه متغیرهای مستقل مورد بررسی عوامل موثر بر وضع رشد کودکان تعیین شدند. وضعیت رشد کودکان، عوامل مربوط به مادر، عوامل مربوط به بهداشت محیط زندگی، عوامل مربوط به کودک، عوامل اقتصادی- اجتماعی
کد نوشتار : 56470